hotelubytovaniereštauráciasvadby/oslavyAKCIEWellnessPOBYTYfotogalériacenníkrezerváciaúvod

Ochrana osobných údajov, Obchodné a storno podmienky

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľom je ten, kto určuje, na čo a ako sa spracujú Vaše osobné údaje:

AQUA-TRANS spol. s.r.o.
IČO: 36369900
so sídlom: Nám. M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
zapísaný v OR Okresného súdu Žilina v odd. Sro, vo vl. č. 10179/L
E-mailová adresa prevádzkovateľa: info@hotel-relax.sk
Telefonický kontakt prevádzkovateľa: 041/549 3583

Záväzok spoločnosti AQUA-TRANS spol. s.r.o. (a jej prevádzkarne Hotel Relax) zahŕňa rešpektovanie a ochranu súkromia našich používateľov webových stránok, klientov a hostí. Naše pravidlá a postupy sú tu vysvetlené a tým, že budete naďalej používať naše stránky a budete dostávať naše produkty a služby, dávate svoj súhlas, že tieto pravidlá a postupy akceptujete. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s účinnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov stanovujú, ako sa zaobchádza s údajmi poskytnutými alebo získanými od Vás (či už prostredníctvom našich webových stránok, telefonicky, e-mailovou korešpondenciou alebo inými elektronickými prostriedkami, písomne alebo osobne) a Vaše práva vo vzťahu k nim.

Ako zhromažďujeme Vaše osobné údaje a iné informácie

Osobné údaje a iné informácie zhromažďujeme pri akejkoľvek komunikácii alebo interakcii s Vami, a to najmä pri rezervácii, pobyte v našom hoteli, využívaní našich ďalších produktov a služieb pri ktorých uskutočňujete nákup alebo odpovedáte na prieskum alebo ponuku (vrátane stravovacích a nápojových služieb, rezerváciách udalostí, prenájmu zariadení a iných aktivít, ktoré sú k dispozícii v našich nehnuteľnostiach).

Tieto informácie zahŕňajú údaje, ako je vaše meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. Môžu tiež obsahovať údaje o vašom občianskom preukaze, pase, štátnej príslušnosti, dátume narodenia alebo mieste narodenia, pohlaví, podrobnostiach o platbe (informácie o kreditných alebo debetných kartách), podrobnostiach o hosťoch alebo pridružených spoločnostiach prípadne skupinách, preferenciách hotelových izieb, špeciálnych požiadavkách alebo o informáciách, ktoré sú požadované miestnymi orgánmi alebo v súlade s miestnymi zákonmi.

Môžeme tiež zhromažďovať a spracúvať informácie o Vašich návštevách a používaní našich webových stránok a zobrazovaných stránkach. To nám pomáha budovať vedomosti o oblastiach, ako je návštevnosť, umiestnenie a používateľské preferencie. Okrem toho nám tieto informácie pomáhajú testovať a zlepšovať prístupnosť a obsah našich webových stránok. Toto je vysvetlené v sekcii "Cookies" nižšie.

V prípade, že poskytujete údaje v mene niekoho iného, musíte zabezpečiť, aby mu boli predtým poskytnuté tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak ste mladší ako 16 rokov, prosím neposkytnite nám žiadne vaše údaje, pokiaľ na to nemáte súhlas vášho rodiča alebo poručníka.

Ako používame Vaše osobné údaje a iné informácie

Informácie, ktoré sme získali od Vás, používame podľa potreby na poskytovanie našich produktov a služieb. Môžu byť použité aj pri odpovediach na Vaše žiadosti o informáciách o našich produktoch alebo službách alebo na poskytnutie podrobných informácií o podobných produktoch alebo službách, o ktoré ste nás už predtým požiadali, rezervovali alebo si u nás, či prostredníctvom nás, zakúpili.

Môžeme Vám poskytnúť podrobnosti o ďalších produktoch alebo službách, informáciách týkajúcich sa hotela, dostupných produktoch a službách, aktualizáciách a ponukách, ktoré by Vás mohli zaujímať, prostredníctvom bulletinov a marketingových e-mailov alebo podobných, ak ste súhlasili s ich prijatím. Môžeme Vás informovať o zmenách našich produktov, služieb alebo webových stránok, alebo Vás budeme kontaktovať na účely výskumu trhu.

Môžeme Vás požiadať o spracovanie Vašich informácií v mene tretích strán, ako sú cestovné kancelárie, a ďalší poskytovatelia služieb vrátane poskytovateľov vernostných schém, firemných zákazníkov a marketingových partnerov. V takýchto prípadoch budú tieto tretie strany zodpovedné za vysvetlenie toho, aké osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú a prečo a ako sa budú používať.

Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom

Ak nám poskytnete osobné údaje, budete mať v tom čase právo a príležitosť nás informovať, či súhlasíte alebo nesúhlasíte, aby sme Vás neskôr kontaktovali (okrem prípadov keď to bude potrebné v súvislosti s rezerváciou alebo nákupom či poskytnutím požadovaných produktov a služieb).

Môžete nás kontaktovať a požiadať o kópiu informácií, ktoré o Vás vedieme. Máte právo, aby sme obmedzili spôsob použitia vašich údajov z našej strany, napr. počas prešetrovania sťažnosti.

Pokiaľ je nejaká informácia, ktorú o Vás vedieme, nepresná, máte právo, sme aktualizovali akékoľvek nepresnosti v údajoch. Máte právo nás požiadať, aby sme odstránili akékoľvek informácie, ktoré už nie sú aktuálne alebo na ktorých použitie už nemáme právny základ.

Máte právo zmeniť alebo odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste poskytli, napríklad v súvislosti s prijatím marketingových e-mailov, a to tým, že nás kedykoľvek upozorníte. Po odvolaní súhlasu Vaše osobné údaje zlikvidujeme alebo ak ich používame na aj iné účely, o ktorých sme Vás osobitne informovali, potom ich prestaneme používať na vyššie uvedené účely, na ktoré ste nám udeľovali súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.

Ak chcete zmeniť svoje preferencie alebo odhlásiť akúkoľvek komunikáciu, môžete nám to oznámiť prostredníctvom e-mailu na adresu info@hotel-relax.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu: Hotel Relax, M.R.Štefánika 121/5, 01313 Rajecké Teplice.

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito informáciami, prípadne účinnými právnymi predpismi, máte právo obrátiť sa na príslušný orgán dohľadu: Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predtým Vám však odporúčame kontaktovať našu zodpovednú osobu, ktoré je pripravená prípadné Vaše podnety vyriešiť smerom k Vašej spokojnosti.

Uchovávanie a bezpečnosť informácií

Využívame rôzne bezpečnostné opatrenia, vrátane kódovacích a autentifikačných nástrojov na ochranu a zachovanie dôvernosti a bezpečnosti osobných informácií, ktoré o Vás vedieme, s cieľom pomôcť chrániť a zachovávať bezpečnosť, integritu a dostupnosť vašich údajov.

Okrem iného využívame opatrenia, ako je:

- prísne obmedzený osobný prístup k Vašim údajom na báze „potreby poznania“ a len pre komunikovaný účel,

- použitie firewall na IT systémy na zakázanie neoprávneného prístupu napr. zo strany hackerov, a

- trvalé monitorovanie prístupu do IT systémov za účelom odhalenia a zastavenia zneužívania osobných údajov.

Keďže odosielanie informácií cez internet nie je úplne zabezpečené, nemôžeme zaručiť bezpečnosť údajov, ktoré nám poskytnete elektronicky, a preto je odosielanie takýchto informácií na vlastné riziko. Mali by ste sa vyhnúť odosielaniu čísel platobných kariet alebo iných citlivých údajov prostredníctvom e-mailu. Náš rezervačný tím požiada o informácie o platobnej karte iba prostredníctvom bezpečného platobného odkazu.

Budeme uchovávať Vaše informácie v našich systémoch a záznamoch:

- dovtedy, kým sa od nás požaduje na účely poskytnutia akýchkoľvek produktov a služieb, ktoré ste požadovali;

- v rozsahu, v akom ste súhlasili s tým, aby sme si ich ponechali a použili na konkrétny účel;

- v súlade s našou bežnou politikou uchovávania záznamov, ktorá je 5 rokov;

- vo vzťahu k akýmkoľvek údajom v prípadoch, kde sa odôvodnene domnievame, že bude potrebné brániť sa alebo žalovať alebo uplatniť nárok voči vám, nám alebo tretej strane, si môžeme ponechať tieto údaje tak dlho, kým je možné uplatňovať tento nárok;

- podľa požiadaviek platných právnych predpisov alebo na finančné, regulačné a audítorské účely alebo podobne, podľa toho, čo nastane neskôr.

Naše obdobia uchovávania vychádzajú z obchodných potrieb a vaše údaje, ktoré už nie sú potrebné, sú buď nezvratne anonymizované (anonymizované údaje môžu byť uchovávané) alebo bezpečne zlikvidované.

Zverejňovanie informácií

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov a to nasledovne:

- Ak je to potrebné na účely vykonávania akejkoľvek služby, ktorú ste požadovali (vrátane poskytovateľov produktov a služieb tretích strán, ktoré sú k dispozícii aj mimo našich nehnuteľností, napríklad kúpeľné služby, bowling a iné);

- Nášmu hosťovi v spojení s poskytovateľom rezervačných služieb v súvislosti s Vašou rezerváciou alebo nákupom a tretím stranám poskytujúcim produkty alebo služby pre Vás alebo vo Vašom mene, aby mohli tieto služby vykonávať (vrátane poskytovateľov platobných kariet a spoločností poskytujúcich nástroje informačných technológií alebo služby);

- Kupujúcemu alebo partnerovi a jeho a našim poradcom v prípade, že predávame, reštrukturalizujeme alebo spolupracujeme na akejkoľvek časti alebo v celej našej činnosti;

- Podľa požiadaviek akéhokoľvek právneho, regulačného alebo vládneho orgánu alebo podľa požiadaviek na akýkoľvek právny účel alebo proces, dodržiavanie zákonov alebo podobných zákonov alebo na účely odhaľovania alebo prevencie podvodov a iných trestných činov.

- Okrem toho môžeme zhromažďovať neosobné informácie týkajúce sa Vašej návštevy alebo aktivít, ktoré Vás osobne neidentifikujú (anonymizované údaje) a tieto môžeme zverejniť, zhromažďovať s inými informáciami, prenášať alebo inak používať tieto údaje, aby sme lepšie pochopili a vylepšili našu webovú stránku alebo naše produkty a služby.

- Vaše osobné informácie nebudeme poskytovať ani ich zdieľať s tretími stranami, aby Vás tieto kontaktovali a poskytovali informácie o nesúvisiacich tovaroch alebo službách bez Vášho predchádzajúceho súhlasu.

- Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín, s výnimkou našich poskytovateľov IT služieb, ktorí potrebujú mať prístup k informačnému systému, ktorý Vaše osobné údaje spracúva. Poskytovatelia IT služieb sa v takomto prípade stávajú sprostredkovateľmi a musia spracúvať Vaše osobné údaje len na základe našich zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Cookies

Súbory cookie alebo podobné technológie umožňujú webovému serveru sledovať predvoľby, aktivity a používanie internetu užívateľa. To zahŕňa informácie o Vašich návštevách našich webových stránok. V prípade potreby môžeme používať súbory cookie na zhromažďovanie informácií, ktoré nám pomôžu zlepšiť naše webové stránky a uľahčiť budúce návštevy alebo rezervácie.

Zhromažďované informácie sú zvyčajne štatistické a osobne Vás neidentifikujú, aj keď môžeme získať informácie o Vašom počítači alebo inom elektronickom zariadení, ako je Vaša IP adresa, prehliadač a ďalšie informácie o Vašom internetovom pripojení. Osobné informácie budeme zhromažďované iba v prípade, ak ich dobrovoľne poskytnete.

Môžete odmietnuť povolenie súborov cookie a zmenu nastavení počítača v prípade, že ich chcete odmietnuť. Tieto nastavenia možno zvyčajne zmeniť pomocou prístupu k nastaveniam počítača alebo v ponuke pomocníka. Niektoré súbory cookie sú však potrebné na to, aby zabezpečovali funkčnosť webovej stránky. Zakázanie týchto súborov cookie môže mať vplyv na funkčnosť webových stránok.

Odkazy na iné stránky

Ak opustíte webovú stránku Hotela Relax prostredníctvom odkazu na webovú stránku tretej strany, nezodpovedáme za obsah alebo pravidlá týchto iných webových stránok, ich súbory cookie alebo údaje, ktoré zhromažďujú. V takom prípade Vám odporúčame prečítať si zásady ochrany osobných údajov a súvisiace zmluvné podmienky publikované týmito webovými stránkami tretích strán.

Wifi internetová služba, ktorá je k dispozícii pre hostí a klientov Hotela Relax, je prevádzkovaná poskytovateľom internetových služieb, a preto podlieha podmienkam používania a zásadám tohto poskytovateľa.

Ako nás kontaktovať

Ak máte otázky alebo pripomienky alebo chcete získať ďalšie informácie týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese info@hotel-relax.sk alebo na poštovú adresu Hotel Relax, M.R.Štefánika 121/5, 01313 Rajecké Teplice. Ak uplatníte ktorékoľvek z vyššie uvedených práv, overíme Vaše oprávnenie a budeme reagovať bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do jedného mesiaca. V zložitých prípadoch alebo v čase prijatia mnohých žiadostí môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o čom vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Na Vaše žiadosti odpovedáme bezplatne, ale ak by Vaše žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené alebo sa často opakujú, môžeme od Vás požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Akékoľvek aktualizácie týchto pravidiel ochrany osobných údajov budú k dispozícii na tejto stránke, aby ste ich mohli skontrolovať.

Posledná aktualizácia: Máj 2018.


OBCHODNÉ A STORNO PODMIENKY

1) Platobné podmienky:

    • Záloha vo výške minimálne 50 % z  celkovej sumy ubytovania, resp. dojednaných služieb je splatná  pri vytvorení záväznej rezervácie formou zálohovej platby / faktúry, ak nie je dohodnuté inak.
    • Doplatok je splatný najneskôr 30 dní pred ubytovaním/ poskytovaným službám, ak nie je dohodnuté inak.
    • V prípade, že je rezervácia vykonávaná 30 dní a menej pred ubytovaním/poskytovaným službám, je už pri rezervácii splatná úhrada v plnej výške, ak sa vopred individuálne nedohodlo inak.

2) Storno podmienky:

Ubytovacie zariadenie uplatňuje stornopodmienky a stornopoplatky v súlade s obchodnými podmienkami, s tým, že v prípade zrušenia objednaných a potvrdených služieb:

           

a) 1-5 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt alebo ak hosť nepríde alebo predčasne odíde: 100% z ceny objednaných služieb,

 

                                b) 6-14 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt: 50 % z  ceny objednaných služieb,

 

c) viac ako 14 pred nástupom na pobyt je zrušenie objednaných služieb bez

    stornopoplatku.

 

d) ubytovateľ si vyhradzuje stornopoplatky odpustiť z dôvodov osobitného zreteľa,

    týmto nie sú dotknuté storno podmienky a stornopoplatky v rámci

    individuálnych zmluvných vzťahov uzatvorených písomne.

 

Storno pobytu oznámi klient telefonicky, e-mailom alebo písomne na adresu Hotela RELAX.


 

Jednotlivci, CK, stáli zákazníci

Pre jednotlivcov, cestovné kancelárie ako aj stálych zákazníkov, platia vyššie uvedené podmienky, pokiaľ neboli vopred individuálne dohodnuté iné platobné a storno podmienky s vedením hotela.Download
Ochrana osobných údajov.pdfAktualizované znenie: Máj 2018


obchodné podmienky kontaktujte nás
  Slovensky   English